Tragedy

Chaotic Sword God

Chaotic Sword God

Xin Xing Xiao Yao

Chaos' Heir

Chaos' Heir

Eveofchaos

Everlasting Immortal Firmament

Everlasting Immortal Firmament

Guan Qi, Watching Chess, 观棋

SSS-Class Suicide Hunter

SSS-Class Suicide Hunter

Shin Noah, 신노아

Versatile Mage

Versatile Mage

Chaos, 乱

Kuro no Maou

Kuro no Maou

Hishi Kage Dairi

The Gate Of Good Fortune

The Gate Of Good Fortune

Goose Five, 鹅是老五

The First Order

The First Order

The Speaking Pork Trotter, 会说话的肘子

Mai Kitsune Waifu

Mai Kitsune Waifu

Ram de Night, 黑夜de白羊